RODO

Białystok, dn ………………….
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu przez ATM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Morawska z siedzibą w Białymstoku w celu realizacji umowy na: operat szacunkowy/ wycenę nieruchomości.
Oświadczam, iż udzielam zgody na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona powyżej zgoda może być przeze mnie wycofana w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym: korespondencyjnie- przesyłając stosowne oświadczenie na adres: ATM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Morawska, siedziba: ul. Czysta 16, lok. L1, 15-463 Białystok; drogą elektroniczną- przesyłając stosowne oświadczenie na adres: agnieszkamorawska@onet.pl lub składając osobiście w siedzibie firmy.

…………………………………………..
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ATM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Morawska z siedzibą w Białymstoku, ul. Czysta 16 lok. L1, 15-463 Białystok.
2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowy jest możliwy pod adresem e-mail: agnieszkamorawska@onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na wykonanie operatu szacunkowego oraz innych koniecznych czynności związanych z działalnością rzeczoznawcy majątkowego i prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. Pani/Pana dane mogą udostępniane innym odbiorcom na podstawie umowy o przetwarzanie danych oraz organom administracji publicznej na mocy odrębnych ustaw. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i weryfikacji umowy, w tym do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
2) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/ Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresy archiwizacji;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
7) wycofania w każdej chwili zgody, w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej,

…………………………………………….
(data i podpis)