Rzeczoznawca Majątkowy

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie usankcjonowany zapisami w Ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta ustanowiła zawód rzeczoznawcy majątkowego, a w swych zapisach postanowiła, że jest to zawód prawnie chroniony. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Należy w tym miejscu zacytować Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że: „rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi społecznemu. Przyznany im zakres uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy majątkowi zostali uznani za osoby zaufania publicznego”.
Mając na uwadze zapis Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997r. Nr 115, poz. 74; tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 wraz z późn. zmianami): Art.174.

1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Agnieszka Morawska

Agnieszka Morawska

Otrzymała uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5829 uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniającego do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością nadany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.